Uurnavaali 25.3.-27.3.2012

Uurnavaalissa voivat äänestää ne äänioikeutetut jäsenet, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon. Ammattiosastot järjestävät uurnavaalitilaisuuksia omissa toimitiloissaan, työpaikoilla tai muissa tiloissa, joihin jäsenten on helppo tulla. Monet ammattiosastot järjestävät myös ns. kiertäviä uurnavaalitilaisuuksia, joissa vaalitoimikunta kiertää uurnan kanssa usealla työpaikalla.

Uurnavaalit alkavat sunnuntaina 25.3.2012. Ammattiosaston järjestävät äänestystilaisuuksia työpaikoilla toimitiloissaan. Yleiset äänestystilaisuudet sunnuntaina ovat vähintään klo 15-17. Uurnavaalit jatkuvat maanantaina 26.3.2012.

Uurnavaalit päättyvät tiistaina 27.3.2012 klo 16. Yleiset äänestystilaisuudet tiistaina ovat vähintään klo 14-
16. Uurnavaalien äänestyspaikkaluettelo julkaistaan Metalliliiton verkkosivuilla.

Mainokset

Metallin reaalipalkat kääntyneet laskuun

Palkkojen ostovoiman turvaaminen edellyttää korkeampia palkankorotuksia

Työntekijöiden reaalipalkat ovat metalliteollisuudessa alentuneet jo kahden vuoden ajan. Näyttää siltä, että reaalipalkat laskevat edelleen tänä ja ensi vuonna.

Vielä 2000-luvun alussa reaalipalkat kasvoivat eli palkat nousivat enemmän kuin hinnat. Vuonna 2008 hintojen nousu oli jo nopeampaa kuin palkkojen kohoaminen, joten palkan ostovoima heikkeni. Vuonna 2009 tilanne kääntyi toisinpäin ja reaalipalkat nousivat jälleen. Mutta vuosina 2010 ja 2011 reaalipalkat laskivat kaksi vuotta peräkkäin.

Viime vuonna metalliteollisuuden tuntipalkkaisten työntekijöiden ansiot kohosivat vain kaksi prosenttia, mutta hinnat nousivat 3,4 prosenttia, joten ostovoima heikkeni. Viime vuonna reaalipalkat olivat enää kolme prosenttia korkeammat kuin vuonna 2005.


Metallin työntekijöiden reaalipalkkaindeksi 2005 = 100. Lähteet: Kuluttajahintaindeksi ja metalliteollisuuden tuntipalkkaisten työntekijöiden ansiotasoindeksi, Tilastokeskus

Hinnoissa on nousupaineita

Tälle vuodelle sovitut palkankorotukset ovat 2,4 prosenttia plus 150 euron kertaerä. Se tarkoittaisi yhteensä keskimäärin 2,8 prosentin ansiotason nousua. Samaan aikaan valtiovarainministeriön virallinen ennuste hintojen nousuksi on 2,7 prosenttia eli reaaliansiot pysyisivät hädin tuskin ennallaan.

Mutta mahtaako virallinen inflaatioennuste toteutua? Vielä syyskuussa valtiovarainministeriö ennusti hintojen nousuksi tälle vuodelle 3,3 prosenttia. Joulukuussa ennustetta alennettiin. Sen turvin sitten väitettiin, että niin sanottu raamisopimus turvaa ansioiden ostovoiman. Jotkut väittivät reaaliansioiden jopa kasvavan.

Hintoihin kohdistuu edelleen nousupaineita. Euron kurssin heikentyminen nostaa tuontitavaroiden, esimerkiksi öljyn hintaa, joka saattaa muutoinkin käyttäytyä arvaamattomasti. On myös hyvin mahdollista, että Kataisen hallitus päättää maaliskuussa kehysbudjetissa arvonlisäveron tai muiden välillisten verojen korotuksista. Ne menevät suoraan hintoihin.

Lasku jatkuu ensi vuonna

Näyttää siltä, että myös ensi vuonna reaalipalkat laskevat. Vuoden 2013 palkankorotus on 1,9 prosenttia, mutta siitä pitää vähentää 150 euron kertaerän vaikutus, koska se ei jää palkkoihin. Ansiotaso nousee siten vain 1,5 prosenttia tästä vuodesta. Valtiovarainministeriön virallinen ennuste ensi vuoden hintojen noususta on 2,2 prosenttia, joten reaaliansiot laskevat.

On siten hyvin mahdollista, että metalliteollisuuden työntekijöiden reaaliansiot alenevat neljä vuotta peräkkäin 2010–2013, jos pidättäydytään solmituissa sopimuksissa. Palkkojen ostovoiman turvaaminen edellyttää korkeampia palkankorotuksia.

Olli Savela
yliaktuaari

Ennakkoäänestys alkoi tänään

Metallin vaaleissa voi äänestää ennakkoon postitse. Jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle on lähetetty jäsenrekisterin tietojen perusteella ennakkoäänestysmateriaali: saatekirje, jossa on äänestyslippu, oman vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä eli luettelo ehdokkaista sekä äänestyslipun palautuskuori. Palautuskuoren postimaksu on maksettu.

Vaaliaineisto lähetetiin äänioikeutetuille 28.2.2012. Jos äänioikeutettu jäsen ei ole saanut ennakkoäänestysmateriaalia, voi hänen ammattiosastonsa hakea 6.2.-13.3.2012 hänelle äänioikeutta uurnavaaliin.

Ennakkoäänestys alkoi tänään perjantaina 2.3.2012. Tiistai 13.3.2012 on viimeinen päivä postittaa ennakkoääni, jotta se on varmasti ajoissa perillä perjantaina 16.3.2012 klo 12, jolloin ennakkoäänestys päättyy.

Mikäli jäsen ei äänestä ennakkoon, hän saa uurnavaalia varten uuden todisteen äänioikeudestaan.

Työpaikat ovat edelleen turvattomia

Työpaikkojen olosuhteet ja turvallisuus ovat yleisesti ottaen paljon parantuneet 1970-luvun alkupuolelta, jolloin aloittelin työuraani työsuojelutarkastajana. Edelleen ollaan kuitenkin kaukana nollan tapaturman tavoitteesta. Tapaturmien lisäksi huonot työolosuhteet sairastuttavat ihmisiä tai työt ovat niin rasittavia, että vanhuuseläkkeelle asti ei jakseta.

Monessa suhteessa tilanne on viime vuosina huonontunut. Työntekijöiden määrää on jatkuvasti vähennetty. Se on merkinnyt vielä töissä olevien työmäärän ja kiireen lisääntymistä. Turvallisuuskin huonontuu, kun vaativia töitä tehdään liian pienellä henkilömäärällä. Yksinään työskentelykin on lisääntynyt.

Tapaturmien yhteydessä on usein selvinnyt, että työssä käytettävät koneet eivät ole lähimainkaan niitä koskevien turvallisuusmääräysten mukaisia. Uudetkin koneet saattavat olla selvästi määräysten vastaisia ja vaarallisia, vaikka valmistaja on koneeseen CE-merkin laittanutkin.

Laiton tila jatkuu, koska määräyksiä ei kunnolla valvota ja koska se on edullista sekä valmistajalle että koneita hankkivalle työnantajalle. Koneen valmistuskustannukset ja myyntihinta ovat pienemmät, kun turvallisuus jätetään puutteelliseksi.

* * *

Kun työsuojeluhallinnon tapaturmaselostusrekisteriin kirjoittaa hakusanaksi METALLI, järjestelmä löytää 1 720 tapaturmaa. Seuraavassa on pari lyhyttä kuvausta rekisteristä löytyvistä tyypillisistä tapaturmista:

Työntekijä oli ollut käsin syöttämässä alumiiniprofiilia muotoilurullien väliin, kun hänen vasemman kätensä sormet joutuivat pyörivän rullan ja profiilin muodostamaan kitaan. Kitaa ei oltu mitenkään suojattu.

Koneistaja sääti suuren (12 metriä pitkä) automaattisen jyrsinkoneen lastuamisnesteen suutinputkea jyrsinterän pyöriessä. Pyörivä terä osui oikean käden peukaloon. Koneen vaaravyöhykettä ei oltu mitenkään suojattu.

Puristimillakin sattuu edelleen joka vuosi useita tapaturmia, vaikka Suomessa on jo vuodesta 1974 ollut voimassa sellaiset säädökset, joiden noudattaminen estää käsien jäämisen työkalujen väliin.

* * *

Suomessa sattuu keskimäärin lähes kerran viikossa kuolemaan johtava tapaturma työpaikalla. Usein tapaturman tutkinnassa todetaan, että tupaturman syynä ovat olleet räikeät puutteet työpaikan turvallisuudessa. Syyllisiksi todetut työnantajan edustajat selviävät kuitenkin useimmiten muutamalla kymmenellä päiväsakolla.

Kun viranomaiset ja oikeuslaitos eivät pysty tilannetta korjaamaan, täytyy se tehdä työpaikoilla, ammattiosastoissa ja liitoissa. Työsuojeluvaltuutetuilla on oikeus vaarallisen työn keskeyttämiseen ja työntekijällä on oikeus kieltäytyä vaarallisena pitämästään työstä. Parannusta ei tule ellei näitä oikeuksia käytetä.

Tapio Siirilä
Työsuojeluinsinööri

Tässä automaattisessa levyntyöstökeskuksessa sattui vuonna 2009 kuolemaan johtanut työtapaturma. Niin kuin kuvasta näkyy, koneesta puuttuivat varsinaiset turvalaitteet. Vaaravyöhykkeen ympärille oli vedetty vain nauha osoittamaan vaara-aluetta.

Metallin Jäsenten Äänen vaaliteesit

 • Vuokratyöllä, alihankinnalla, pätkätyöläisillä ei saa keinotella vakituisen työvoiman kustannuksella.
 • Tuottavuuden nousun ja vientitulojen kasvun on näyttävä metallityöntekijöiden palkoissa.
 • Metallin vienti vetää, mutta työläisten ostovoima laskee. Tulonjakoa muutettava palkkatulojen hyväksi. Suomessa työskenteleville ulkomaalaisille työntekijöille taattava samat työehdot ja palkka kuin suomalaisille.
 • Työehtosopimukset on laitettava jäsenäänestykseen.
 • Porvarihallituksen leikkauspolitiikan tukeminen on lopetettava.
 • Kaupallisia suhteita Venäjän ja muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa on kehitettävä.
 • Ei Natolle !
 • Ostovoiman takaavat palkankorotukset. (indeksiehto)
 • Irtisanomissuojaa parannettava.
 • Vuotuista työaikaa lyhennettävä ansiotasoa alentamatta.
 • Luottamusmiehille tiedonsaantioikeus vuokratyöläisten työehdoista ja palkoista.
 • Alin taulukkopalkka 10€/ tunti
 • Lakko-oikeus on perusoikeus lakkosakot poistettava.
 • Metalliteollisuudesta kitkettävä harmaa talous.
 • Työsuhteet vakinaisiksi ei pätkätöitä.
 • Eläkeikä porrastettava työn raskauden ja rasittavuuden mukaan.
 • Ei paikallisia työehtosopimuksia.

Päätösvalta Metallissa takaisin jäsenistölle – Sinä päätät !

Numerot jaettiin

Metalliliiton liittotoimikunta ja työttömyyskassan hallitus arpoivat keskiviikkona Metallin vaalien vaaliliittojen tunnukset. Sen myötä ehdokkaat saavat numeronsa.

Metallin jäsenten ääni -vaaliliitto sai tunnuksen C. Vaaliliitto asetti 10 ehdokasta kahdessa vaalipiirissä. Pirkanmaan numerot ovat 65-72.

Metalliliiton vaaleissa on ehdolla 1 291 ehdokasta. Metalliliiton liittokokoukseen ja työttömyyskassan edustajiston kokoukseen heistä valitaan 464 eli lähes joka kolmas. Ehdokasasettelu päättyi 31.1.

Metalliliiton liittokokousvaalien ennakkoäänestys järjestetään 2.-16. maaliskuuta. Uurnavaali käydään 25.–27. maaliskuuta.

Metalliliiton 21. liittokokous ja Metallityöväen työttömyyskassan edustajiston kokous järjestetään 26.–30. toukokuuta Tampereella. Kokoukset linjaavat toimintaa lähivuosiksi ja valitsevat mm. henkilöt liiton ja kassan hallintoon.

Ammattiosastot ovat tehneet liittokokoukselle noin 1 900 esitystä, joista yli puolet koskee tes-asioita.